Cenník Ponuka masáží, druhy, cenník – platné od 01.03.2016 Cena je stanovená bez rozdielu na druh vykonávanej masáže. Po úvodnej konzultácii bude v spolupráci so zákazníkom vybratá taká masáž, ktorá je pre jeho konkrétny problém najvhodnejšia, alebo ktorú si zákazník sám želá. Čas a priebeh masáže bude po dohode so zákazníkom stanovený pred začatím konkrétnej masáže. Čas trvania masáže alebo terapie:  45 minút - bežná cena / pravidelný zákazník ..............20,-€ / 18,-€ 60 minút - bežná cena / pravidelný zákazník ..............27,-€ / 24,-€ 75 minút - bežná cena / pravidelný zákazník ..............34,-€ / 30,-€ 90 minút - bežná cena / pravidelný zákazník ..............40,-€ / 36,-€ Pravidelný zákazník:  Pravidelným zákazníkom sa stáva osoba, ktorá využíva naše služby minimálne 1 raz za 1 mesiac a to po dobu minimálne 3 mesiace po sebe za bežnú cenu. Po uvedenom období, teda troch po sebe nasledujúcich mesiacoch, platia pre túto osobu znížené ceny ako pre pravidelného zákazníka pod podmienkou, že bude aj naďalej využívať služby 1 raz za 1 mesiac. Inak platia bežné ceny. V prípade, že sa objednaný zákazník nedostaví na dohodnutú masáž, bez ospravedlnenia v dostatočnom časovom predstihu ( min. 6 hod. ) telefonicky alebo SMS - platia pre neho opäť bežné ceny za hore uvedených podmienok.  Liečivá masáž, prevádzka Školská 388, 018 41 Dubnica nad Váhom © 2014, www.liecivamasaz.sk Made with Xara